Beltéri ajtó - ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Beltéri ajtók gyártására és beépítésére

 1. Szerződés Tárgya

Jelen általános szerződési feltételek által szabályozott vállalkozási szerződés tárgya szerint Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az 1. sz. mellékletben meghatározott beltéri ajtók gyártását, és ha azt a szerződés külön tartalmazza beépítését – az 1. sz. mellékletben részletesen meghatározott műszaki tartalom szerint. Az 1. sz. melléklet a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A felek a vállalkozási szerződésekben a jelen általános szerződési feltételektől írásban eltérhetnek, eltérő rendelkezés hiányában azonban a jelen általános szerződési feltételek utólagos kikötés nélkül, mindkét félre nézve kötelezőek. A felek között létrejövő szállítási szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az általános szerződési feltételeket, az ott nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 1. Árajánlat

A Vállalkozó díjmentes árajánlatot készít a Megrendelő részére. Az árajánlat irányárakat tartalmaz. Pontos és végleges árajánlat csak és kizárólag helyszíni felmérést követően készül. Az árajánlat minden esetben tartalmazza az aktuális műszaki tartalmat és a hozzátartozó árat. A Vállalkozó műszaki tartalom változása esetén az árváltozás jogát fenntartja.

A kiadott árajánlatok 14 naptári napig érvényesek.

 1. Felmérés

A Vállakozó az aktuális árlista szerint vállalja a helyszíni felmérést. Az aktuális árakat a Vállalkozó a weboldalán tünteti fel, elérhetősége: http://www.bestdoor.hu/kapcsolat/szolgaltatasok/helyszini-felmeres oldalon találja. A Vállalkozó az általa elvégzett felmérés során rögzített méretekért felelősséget vállal. A felmérésről két példányos jegyzőkönyv készül.

Amennyiben a Megrendelő felmérés nélkül, illetve nem a Vállalkozó által elvégzett felmérés alapján rendel, a Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal a rendelt méretekért.

A Vállalkozót a felmérési felelősség alól az alábbi kifejezetten, de nem kizárólagosan felmerülő körülmények mentesítik:

 • Nincs végleges falnyílás,
 • az aljzatbeton hiánya,
 • vakolat hiánya,
 • hideg/meleg burkolat hiánya,
 • utólagos nyílásméretek változtatását előidéző munkálatok, ilyenek minősül a magassági méretek egyesítésére irányuló munkálatok, a felméréskor nem jelzett falburkolatok, és a falfül utólagos kialakítása is,
 • egyéb – a beépítés helyéül szolgáló ingatlanban található, nyílászáró hibátlan beépítését aránytalanul megnehezítő, illetve ellehetetlenítő – kivitelezési hiba.

Felmérés során a Vállalkozó a felmérési jegyzőkönyvben rögzíti a hiányosságokat.

A fenti körülmények esetén a Vállalkozó képviseletében eljáró munkatárs szakmai tanácsokkal látja el a Megrendelőt és közösen megkísérlik meghatározni a nyílásméretet, aminek kialakításáért a Megrendelő terheli a felelősség. Az átalakításokat követően a Megrendelő kérésére a Vállalkozó a felmérési díj újbóli megfizetése mellett újra felméri a már végleges nyílásokat. Az újra felmérést követően amennyiben a nyílások véglegesen vannak kialakítva, a Vállalkozó felelőssége teljes.

 1. Megrendelés   

A Vállalkozó megrendelést kizárólag írásban fogad el. Amennyiben a megrendelésben foglaltak eltérnek az árajánlatban és felmérési lapon foglaltaktól, úgy a felek között a szerződés nem jön létre, az további egyeztetést igényel. Az írásbeli megrendelés magánszemély esetén csak a megrendelő saját kezű aláírásával, jogi személy esetében pedig a képviseletre jogosult aláírásával érvényes.

      A megrendelés véglegesítéséhez a Vállalkozó felmérési lapja, ennek hiányában a Megrendelő által megadott műszaki paraméterek, a termékek végleges tulajdonságai (színe, felülete, kivitele, nyitás iránya stb.), a díjbekérőn feltüntetett előleg megfizetése és az ellenérték a Vállalkozó számláján való jóváírása szükséges. A megrendelések visszaigazolása minden esetben írásban történik. Az előleg megfizetése a megrendelés életbelépésének feltétele.

A Megrendelő a megrendelésben szereplő nyitásirányokat köteles átvizsgálni és azt aláírásával jóváhagyni.  

      A megrendelések módosítása a szerződés létrejöttét követő 72 órán belül kizárólag írásban történhet és csak a Vállalkozó írásos visszaigazolásával érvényes.

A megrendelt termékek elkészültével az átadás-átvételről a Vállalkozó e-mailen vagy telefonon egyeztet a Megrendelővel.

 1. Átadás-átvétel Az átadás-átvétel feltétele, a teljes vételár megfizetése.

A megrendelt áru a Vállalkozó tulajdonában marad, míg a megrendelő a számla ellenértékét teljes egészében nem fizeti ki. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a Megrendelő a már birtokában lévő árut meg nem terhelheti, és harmadik személynek nem értékesítheti, valamint a birtok átszállásának időpontjától a kárveszély is a Megrendelőt terheli.

                                              A termékek átadás-átvétele a Vállalkozó által kiállított szállítólevélen, mennyiségileg és minőségileg történik. Átvétel helyszíne a Vállalkozó Székhelye (1191 Budapest, Hamvas u. 7-9.) A Vállalkozó átadás-átvételt követően kizárólag a TREND termékcsalád, magyar szabványos, tele kivitelű ajtajait veszi vissza 10 és 12-es tokkal. Minden más termék egyedi megrendelésűnek minősül. A Vállalkozó kizárólag a gyári, bontatlan, tovább értékesítésre alkalmas csomagolásban köteles visszavenni a termékeket. Beleértve a hibás kiadásból fakadó termékcserét is.

Amennyiben az átadás-átvételről a telefonos egyeztetés eredménytelen, a Vállalkozó írásban készre jelenti a megrendelést a Megrendelő részére. A Megrendelő vállalja, hogy a készre jelentett termékeket az írásbeli értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül átveszi. Amennyiben Megrendelő nem tesz eleget határidőn belüli átvételi kötelezettségének, a Vállalkozó napi 5.000 Ft + Áfa tárolási díjat számol fel az előleg összegéig, valamint az 5 munkanapos határidő elteltével Megrendelőt terheli a kárveszély-viselési kötelezettség a megrendelt áruk vonatkozásában. Amennyiben Megrendelő az átvételi kötelezettség határidejének lejártát követő 30 napon belül nem veszi át az általa megrendelt árukat, a szerződés megszűnik, a megrendelés Megrendelő érdekkörében bekövetkezett okból meghiúsultnak tekintendő.

A megrendelés meghiúsulása esetén, a Megrendelő köteles a szerződés teljes összegét megfizetni a Vállalkozónak és 5 napon belül a termékeket elszállítani. Amennyiben a Megrendelő elszállítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a teljes vételár mellett 20% elállási kötbér díjat fizet, és a termékeket a Vállalkozó értékesítheti.   

Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a tartozás kiegyenlítéséig Vállalkozó jogosult a megrendelt árut teljes mennyiségben visszatartani. A Megrendelő fizetési késedelme miatt a megrendelés eredeti gyártási határideje érvényét veszti.

Amennyiben a Megrendelő szállítási szolgáltatást kér, az átadás-átvétel helye a szállítási cím, amiről a Megrendelő a megrendeléskor tájékoztatja a Vállalkozót. Vállalkozó szállítási kötelezettsége csupán a megrendelt áruk szállítási címre történő eljuttatásáig terjed ki, az áru lepakolásáról és lakásba/ingatlanba történő fel- és beviteléről a Megrendelő gondoskodik. Behajtási engedély köteles cím esetén a Megrendelő feladata a szükséges engedélyek beszerzése. A Megrendelő feladata továbbá korlátozott parkolási lehetőség esetén a parkolóhely biztosítása.

 1. Határidő A szerződésen mindenkor a várható gyártási határidő kerül feltüntetésre.

Amennyiben a szerződésen szereplő dátum után érkezik be helyszíni felmérés és/vagy az előleg összege, úgy a gyártási határidő a késedelem időtartamával egyezően automatikusan meghosszabbodik.

A Vállakozó a gyári készre jelentés alapján jelenti készre a termékeket. A készre jelentés gyári elkészülést jelent. A Vállalkozó készre jelentéskor egyeztet a termék átvételéről és az egyéb szolgáltatások – kiszállítás és/vagy beépítés – időpontjáról a Megrendelővel. Amennyiben a Vállalkozónak előre nem látható, külső körülmények– üzemzavar, nyersanyaghiány, közlekedési akadály, hatósági előírások változása, stb. –, illetve a Megrendelő érdekkörében bekövetkező körülmény miatt a megrendelést teljesíteni nem áll módjában, úgy új határidős megegyezés hiányában a Vállalkozó - mindennemű egyéb kötelezettség nélkül - egyoldalúan elállhat a megkötött szerződéstől.

Hibás, vagy hiányos teljesítés esetén a Vállalkozó törekszik a hiányosságok minél rövidebb időn belüli pótlására. Hibás vagy hiányos teljesítés esetén 30 munkanapos póthatáridő lép életbe. A póthatáridő lejártát követően a Vállalkozó kizárólag a kései teljesítést érintett tételekre napi 1% kötbért fizet, a teljes szerződéses összeg 5%-ig.

 1. Termékszavatosság     A reklamációt csak írásban fogadjuk el

Esetleges termékszavatossági igények – mely során kijavítás, illetve kicserélés kérhető – érvényesítésének objektív határideje fogyasztói szerződés esetén az áru megrendelő általi átvételétől számított 2 év. A Megrendelő termékszavatossági igényét a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül csak a Vállalkozó által kibocsátott garanciális bejelentő lapon, írásban terjesztheti elő, a megrendelés visszaigazolási számával, dátummal, a számla számával, szállítólevéllel, és/vagy számla ellenében, indokolt esetben fotós illusztrációval, a hiba vagy kifogás pontos leírásával, továbbá az ajtólapon, vagy a tokon található gyártási matrica fotójával. Amennyiben a termékszavatossági igény előterjesztésére nyitva álló határidőn belül a megrendelő kifogással nem él, úgy a Vállalkozó teljesítése minőségileg elfogadottnak tekintendő.

Amennyiben a minőségi, vagy mennyiségi kifogást a megrendelő alaptalanul terjeszti elő, úgy köteles a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos költségeket a Vállalkozó felé megtéríteni.

Egyedi gyártás esetén a Vállalkozó deformációra vonatkozó szavatosságot 225 cm magassági méretig vállal. 

A szavatossági jogok érvényesítése során a megrendelő elsősorban javítást kérhet. Nem javítható termékek esetében a hibás termék cseréje kérhető.

Amennyiben a megrendelő részéről a hibás teljesítésből eredő cserére van igény, úgy az a Vállalkozó XIX. kerületi székhelyén történik, ahova a hibás árut a megrendelőnek kell beszállítani. Amennyiben a Vállalkozó által átadott termék beszerelését és/vagy szállítását nem a Vállalkozó, vagy annak alvállalkozója végzi, hanem a Megrendelő, vagy annak megbízottja, és ha az nem szakszerűen történik, úgy a hibás teljesítésből eredő következmények alól a Vállalkozó mentesül, továbbá a  garancia korlátozódik a gyári, gyártási és anyaghibákra.

 1. Garancia A Vállalkozó reklamációt csak írásban fogad el.

Jótállási igényt csak érvényes szerződés / megrendelés alapján fogadunk el. Jótállási kötelezettségünk a szállításból eredő károkra, valamint a nem megfelelő telepítési körülményekből adódó termékminőségromlás esetén nem, csak a gyártási- vagy anyaghibákból eredő károkra terjed ki.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által forgalmazott beltéri ajtók I. Klímaosztály besorolásúak. Az I. klíma-kategóriába tartozó termékek olyan helyiségek között alkalmazhatók, ahol a két helyiség klímaértékei az alábbi tartományon belül vannak: t= 18-23 Co , RL= 30-50%. Az ettől eltérő klímakategóriába tartozó klímatech, nedvestéri, hanggátló és tűzgátló ajtókról a Vállalkozó külön gyári alkalmassági dokumentáció ad ki. A Megrendelő vállalja, hogy a jelen bekezdésben ismertetett klímaviszonyoktól eltérő értékekről, a Vállalkozót még a megrendelés előtt írásban tájékoztatja.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajtólap két oldalán különbözőek a klimatikus viszonyok - páraterhelt fürdőszoba, fűtetlen kamra, mindig nyitott ablak, vagy lakásból nyíló pincelejáró, garázs-, padlásajtó stb. -, akkor II. vagy III. klímaosztálynak megfelelő termékek: a klímatech és az alupaneles ajtók biztosítanak megoldást.

 A Vállalkozó a klimatikus viszonyok figyelmen kívül hagyásából fakadó vetemedésekért nem vállal felelősséget!

A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a termék az átadás-átvétel és elszállítása után nem kerül beépítésre, a termék tárolási követelményeit az alábbiak szerint betartja:
· a terméket minimum 3 helyen alátámasztva, lapok közé távtartó helyezésével, vízszintesen, rendeltetésének megfelelő klímán – a hőmérséklet haladja meg a 16°C-t, a relatív páratartalom nem haladhatja meg a 65%-ot – kell tárolni.
· A tárolás idejére a rakat tetejét takarópanellel kell lefedni, ezzel megelőzhető a rakomány tetején található legfelső ajtólap deformációja és mechanikai sérülése
· Az ajtót szállítás és tárolás során óvja az eldőléstől, nedvességtől, mechanikai sérülésektől.

Amennyiben Megrendelő az előző bekezdésben foglalt tárolási kötelezettségeinek nem tesz eleget, Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem érvényesíthető.

DEFORMÁCIÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

A Vállalkozó által forgalmazott termékek a síklapúság 3. tűrési osztályába soroltak. Ez a besorolás az ajtólap deformációját 4 mm-ig engedi, 2100 mm-es névleges magassági méretig bezárólag. Ilyen mértékű deformációt megléte esetén szereléskor a tok ajtólaphoz állításával szünteti meg a Vállalkozó. A jelen pontban tárgyalt klimatikus feltételek megléte esetén 4 mm feletti deformáció esetén, a kifogásolt ajtólapot a Vállalkozó elsőnek melegpréselési eljárással megkísérli javítani, ha ez sikertelen a terméket újra gyártatja.

A Vállalkozó 2250 mm névleges méretig vállal garanciát!

A deformációt 2m hosszú vízmértékkel vizsgálja a Vállalkozó a lap homorú oldalán mérve, a lap élétől kb. 40-50 mm-re a zár és a kilincs oldalán egyaránt.

További garanciát kizáró tényezők:

 • a beépítés után jelzett:
  • külső mechanikai sérülés (lapon vagy tokon) esetén
  • nem megfelelő szín esetén
  • nem megfelelő, vagy hibás üveg esetén
  • hiányzó marások esetén
  • nem megfelelő fazon esetén
  • méretprobléma esetén
  • nem megfelelően pozícionált vasalatok esetén
  • nem megfelelő nyitásirány esetén
 • hibás felmérés és termék igénylés miatt bekövetkező problémák esetén:
  • nem megfelelő termék került az adott igénybevételi helyre
  • nem megfelelő termék került az adott klimatikus térbe
 • nem szakszerű szállítás, tárolás, beépítés esetén
 • nem elégséges szellőztetés, páralecsapódás esetén
 • helytelen használatból eredő meghibásodás esetén
 • szándékos károkozás esetén
 • szállítás, beépítés során keletkezett mechanikai sérülések esetén (ha a szállítást és/vagy a beépítést a Megrendelő végzi)
 • karbantartás elmulasztása esetén
 • A felmérés és az átadás / átvételi jegyzőkönyv alapján a tervezetthez/megadottakhoz képest a klimatikus, illetve a használati körülmények később megváltoztak

Amennyiben a minőségi, vagy mennyiségi kifogást a megrendelő alaptalanul terjeszti elő, úgy köteles a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos költségeket a Vállalkozó felé megtéríteni.

Megrendelő jótállási igényének előterjesztési határideje a megrendelés teljesítésétől számított 2 év.

 1. Bontás/Beépítés A harmadik személy által elvégzett szakszerűtlen beépítés mentesíti a Vállalkozót a garanciális kötelezettségei alól.

A bontási szolgáltatást a Vállalkozó a weboldalán megtalálható árlistában feltüntetett áron végzi. A bontási munkálatok tartalmazzák a bontott hulladék lepakolását és elszállítását. A Vállalkozó, a bontási munkálatokat maximális odafigyeléssel végzi, a régi tokok kiszerelésekor előre nem látható okok miatt ( pl.: a tok be van drótozva a falba, a csempét rögzítő ragasztó nem tart, nincs áthidaló az ajtó fölött, stb.) megsérül a bontás környéke. Ezekért a károkért a Vállalkozó nem vállal felelősséget. A Vállalkozó a javítási munkálatokat külön díj ellenében, alvállalkozó bevonásával végzi el. 

A beépítési szolgáltatást a Vállalkozó a weboldalán megtalálható árlistában feltüntetetett árakon végzi. A beépítés tartalmazza az autóról való felpakolást, állagmegóvást, szakszerű beépítést, finombeállítást 1 év jótálással. A Megrendelő kötelezettsége, a szabad munkaterület és a végleges falnyílások biztosítása. Amennyiben az előre egyeztetett időpontban a kész falnyílások, a klímatikus viszonyok és/vagy a szabad munkaterület nem áll rendelkezésre és ezért a munka nem elvégezhető, a Vállalkozó a beszerelést meghiúsultnak tekinti. Meghiúsult beszerelés esetén a megrendelő köteles a Vállalkozó költségeit megtéríteni minek összege budapesti cím esetén 30 000 Ft + Áfa. Vidéki cím esetén további 120 Ft/km üzemanyag költség kerül kiszámlázásra. A Vállalkozó a falnyilások görbeségéért, egyenletlenségéért, más szakmák okozta hibákért, - beleértve az esztétikai hibákat is – nem vállal felelősséget. A Vállalkozó a nyílászárókat minden esetben függőleges és vízszintes beállításban szereli, ezért az egyenletlen fal és a tok között rés alakulhat ki, mely rés nem beépítési hiba és ennek kijavítása a Megrendelő feladata. A Megrendelő feladata, a tok alja és burkolat közötti vízzáró réteg kialakítása és a beépítést akadályozó lábazati kövek, parkettaszegélyek visszahelyezése.

A beépítéskor elhelyezett kitámasztókat a beépítést követő 24 órában kiszedni és elmozdítani nem lehet, csak ha azt a Vállalkozó saját maga vagy alvállalkozója teszi. A kitámasztók idő előtti eltávolítása a tokok és az ajtólap elmozdulását eredményezheti, mely a vállalkozói jótállás, illetve termékszavatosság elvesztéséhez vezethet.  

 A nyílászárók beépítését kizárólag tapasztalt szakember végezheti. Szakszerűtlenül elvégzett beépítés esetén a Vállalkozó mentesül a jótállási, illetve termékszavatossági helytállási kötelezettsége alól.

A Vállalkozó csak a saját maga, vagy alvállalkozója által elvégzett munkára vállalja a felelősséget. Amennyiben a beépítést a Megrendelő, vagy egyéb harmadik fél végzi, úgy a beépítésért, beállításokért, állagmegóvásért a Megrendelőt terheli a felelősség.

 1. Fizetési feltételek

A Vállalkozó a megrendelt termékekre és szolgáltatásokra az szerződésben feltüntetett nettó  ár + 27% áfát számláz.

A Vállalkozó a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja szerint fordított áfás számlát csak kizárólag szolgáltatás (beépítés) megrendelése esetén állíthat ki. A fordított áfás számla kitöltésének feltétele, hogy a MEGRENDELŐ a szerződéskötés előtt jelezze fordított áfás számla igényét és két példányban kitöltse a FAD nyilatkozatott.

Az előleg mértéke a szerződés – termék és szolgáltatások összegének 50 %-a, amit a Megrendelő előre utalással a Vállalkozó Budapest Banknál vezetett 10103843-41757400-01004007 számú bankszámlájára, vagy készpénzben – átvételi elismervény/előlegszámla ellenében – a bemutatótermekben tud teljesíteni.

A fennmaradó összeg megfizetése az áru készre jelentése után, de még a beépítés előtt esedékes. 

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamat + 10% késedelmi kamatot köteles az Vállalkozónak fizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. A késedelembe esés napja a kiállított számlán fizetési határidőként megjelölt napot követő nap.

Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten nyilatkozik, hogy a jelen általános szerződési feltételekben foglalt rendelkezéseket megismerte, azt a felek között létrejövő jogviszonyban magára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

Budapest, 2018. …………………………………

…………………………………………….                                                                                                  …………………………………………….    

                 Megrendelő                                                                                                                              Vállalkozó                                 

 

Rózsafa utcai bemutatóterem

1134 Budapest, Rózsafa u. 1. • 06(20)44-22-090

beltéri ajtó és padló raktár

1191 Budapest, Nyáry Pál u 6. • 06(70) 513-50-61

Ajánlatkérés

ajanlatkeres2

Bemutatótermi nyitvatartás

Hétfő: 10 - 18 óráig
Kedd: 10 - 18 óráig
Szerda: 10 - 18 óráig
Csütörtök: 10 - 18 óráig
Péntek: 12 - 18 óráig
Szombat: 9 - 13 óráig
Vasárnap: zárva