Skip to main content

ÁSZF- Beltéri ajtók

2023. május 26

Beltéri ajtók gyártására és beépítésére

 • Szerződés Tárgya

Jelen általános szerződési feltételek által szabályozott vállalkozási szerződés tárgya szerint Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az 1. sz. mellékletben meghatározott beltéri ajtók gyártását, és ha azt a szerződés külön tartalmazza beépítését – az 1. sz. mellékletben részletesen meghatározott műszaki tartalom szerint. Az 1. sz. melléklet a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A felek a vállalkozási szerződésekben a jelen általános szerződési feltételektől írásban eltérhetnek, eltérő rendelkezés hiányában azonban a jelen általános szerződési feltételek utólagos kikötés nélkül, mindkét félre nézve kötelezőek. A felek között létrejövő szállítási szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az általános szerződési feltételeket, az ott nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 • Árajánlat

A Vállalkozó díjmentes árajánlatot készít a Megrendelő részére. Az árajánlat irányárakat tartalmaz. Pontos és végleges árajánlat csak és kizárólag helyszíni felmérést követően készül. Az árajánlat minden esetben tartalmazza az aktuális műszaki tartalmat és a hozzátartozó árat. A Vállalkozó műszaki tartalom változása esetén az árváltozás jogát fenntartja.

A kiadott árajánlatok 14 naptári napig érvényesek.

 • Felmérés

A Vállakozó az aktuális árlista szerint vállalja a helyszíni felmérést. Az aktuális árakat a Vállalkozó a weboldalán tünteti fel, elérhetősége: https://www.bestdoor.hu/szolgaltatasaink/helyszini-felmeres oldalon találja. A Vállalkozó az általa elvégzett felmérés során rögzített méretekért felelősséget vállal. A felmérésről két példányos jegyzőkönyv készül.

Amennyiben a Megrendelő felmérés nélkül, illetve nem a Vállalkozó által elvégzett felmérés alapján rendel, a Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal a rendelt méretekért.

A Vállalkozót a felmérési felelősség alól az alábbi kifejezetten, de nem kizárólagosan felmerülő körülmények mentesítik:

 • Nincs végleges falnyílás,
 • az aljzatbeton hiánya,
 • vakolat hiánya,
 • hideg/meleg burkolat hiánya,
 • utólagos nyílásméretek változtatását előidéző munkálatok, ilyenek minősül a magassági méretek egyesítésére irányuló munkálatok, a felméréskor nem jelzett falburkolatok, és a falfül utólagos kialakítása is,
 • egyéb – a beépítés helyéül szolgáló ingatlanban található, nyílászáró hibátlan beépítését aránytalanul megnehezítő, illetve ellehetetlenítő – kivitelezési hiba.

Felmérés során a Vállalkozó a felmérési jegyzőkönyvben rögzíti a hiányosságokat.

A fenti körülmények esetén a Vállalkozó képviseletében eljáró munkatárs szakmai tanácsokkal látja el a Megrendelőt és közösen megkísérlik meghatározni a nyílásméretet, aminek kialakításáért a Megrendelő terheli a felelősség. Az átalakításokat követően a Megrendelő kérésére a Vállalkozó a felmérési díj újbóli megfizetése mellett újra felméri a már végleges nyílásokat. Az újra felmérést követően amennyiben a nyílások véglegesen vannak kialakítva, a Vállalkozó felelőssége teljes.

 • Megrendelés

A Vállalkozó megrendelést kizárólag írásban fogad el. Amennyiben a megrendelésben foglaltak eltérnek az árajánlatban és felmérési lapon foglaltaktól, úgy a felek között a szerződés nem jön létre, az további egyeztetést igényel. Az írásbeli megrendelés magánszemély esetén csak a megrendelő saját kezű aláírásával, jogi személy esetében pedig a képviseletre jogosult aláírásával érvényes.

      A megrendelés véglegesítéséhez a Vállalkozó felmérési lapja, ennek hiányában a Megrendelő által megadott műszaki paraméterek, a termékek végleges tulajdonságai (színe, felülete, kivitele, nyitás iránya stb.), a díjbekérőn feltüntetett előleg megfizetése és az ellenérték a Vállalkozó számláján való jóváírása szükséges. A megrendelések visszaigazolása minden esetben írásban történik. Az előleg megfizetése a megrendelés életbelépésének feltétele.

A Megrendelő a megrendelésben szereplő műszaki paramétereket köteles átvizsgálni és azt aláírásával jóváhagyni.  

A Vállalkozó a megrendelt termékeket a TREND ajtócsalád raktári programját leszámítva egyedi gyártásnak tekinti. A megrendelések módosítása, beleértve a szerződés visszamondása is a szerződés létrejöttét követő 72 órán belül kizárólag írásban történhet és csak a Vállalkozó írásos visszaigazolásával érvényes.

A Vállalkozó, egyedi gyártású ajtók előlegét a gyártás megkezdését követően semmilyen jogcímen nem fizeti vissza.

A megrendelt termékek elkészültével az átadás-átvételről a Vállalkozó e-mailen vagy telefonon egyeztet a Megrendelővel.

 • Átadás-átvétel Az átadás-átvétel feltétele, a teljes vételár megfizetése.

A megrendelt áru a Vállalkozó tulajdonában marad, míg a megrendelő a számla ellenértékét teljes egészében nem fizeti ki. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a Megrendelő a már birtokában lévő árut meg nem terhelheti, és harmadik személynek nem értékesítheti, valamint a birtok átszállásának időpontjától a kárveszély is a Megrendelőt terheli.

                                         A termékek átadás-átvétele a Vállalkozó által kiállított szállítólevélen, mennyiségileg és minőségileg történik. Átvétel helyszíne a Vállalkozó Székhelye (1134 Budapest, Rózsafa u. 1.) A Vállalkozó átadás-átvételt követően kizárólag a TREND termékcsalád, magyar szabványos, tele kivitelű ajtajait veszi vissza 10 és 12-es tokkal. Minden más termék egyedi megrendelésűnek minősül. A Vállalkozó kizárólag a gyári, bontatlan, tovább értékesítésre alkalmas csomagolásban köteles visszavenni a termékeket. Beleértve a hibás kiadásból fakadó termékcserét is.

Amennyiben az átadás-átvételről a telefonos egyeztetés eredménytelen, a Vállalkozó írásban készre jelenti a megrendelést a Megrendelő részére. A Megrendelő vállalja, hogy a készre jelentett termékeket az írásbeli értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül átveszi. Amennyiben Megrendelő nem tesz eleget határidőn belüli átvételi kötelezettségének, a Vállalkozó napi 5.000 Ft + Áfa tárolási díjat számol fel az előleg összegéig, valamint az 5 munkanapos határidő elteltével Megrendelőt terheli a kárveszély-viselési kötelezettség a megrendelt áruk vonatkozásában. Amennyiben Megrendelő az átvételi kötelezettség határidejének lejártát követő 30 napon belül nem veszi át az általa megrendelt árukat, a szerződés megszűnik, a megrendelés Megrendelő érdekkörében bekövetkezett okból meghiúsultnak tekintendő.

A megrendelés meghiúsulása esetén, a Megrendelő köteles a szerződés teljes összegét megfizetni a Vállalkozónak és 5 napon belül a termékeket elszállítani. Amennyiben a Megrendelő elszállítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a teljes vételár mellett 20% elállási kötbér díjat fizet, és a termékeket a Vállalkozó értékesítheti.   

Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a tartozás kiegyenlítéséig Vállalkozó jogosult a megrendelt árut teljes mennyiségben visszatartani. A Megrendelő fizetési késedelme miatt a megrendelés eredeti gyártási határideje érvényét veszti.

Amennyiben a Megrendelő szállítási szolgáltatást kér, az átadás-átvétel helye a szállítási cím, amiről a Megrendelő a megrendeléskor tájékoztatja a Vállalkozót. Vállalkozó szállítási kötelezettsége csupán a megrendelt áruk szállítási címre történő eljuttatásáig terjed ki, az áru lepakolásáról és lakásba/ingatlanba történő fel- és beviteléről a Megrendelő gondoskodik. Behajtási engedély köteles cím esetén a Megrendelő feladata a szükséges engedélyek beszerzése. A Megrendelő feladata továbbá korlátozott parkolási lehetőség esetén a parkolóhely biztosítása.

 • Határidő A szerződésen mindenkor a várható gyártási határidő kerül feltüntetésre.

Amennyiben a szerződésen szereplő dátum után érkezik be helyszíni felmérés és/vagy az előleg összege, úgy a gyártási határidő a késedelem időtartamával egyezően automatikusan meghosszabbodik.

A Vállakozó a gyári készre jelentés alapján jelenti készre a termékeket. A készre jelentés gyári elkészülést jelent. A Vállalkozó készre jelentéskor egyeztet a termék átvételéről és az egyéb szolgáltatások – kiszállítás és/vagy beépítés – időpontjáról a Megrendelővel. Amennyiben a Vállalkozónak előre nem látható, külső körülmények– üzemzavar, nyersanyaghiány, közlekedési akadály, hatósági előírások változása, stb. –, illetve a Megrendelő érdekkörében bekövetkező körülmény miatt a megrendelést teljesíteni nem áll módjában, úgy új határidős megegyezés hiányában a Vállalkozó - mindennemű egyéb kötelezettség nélkül - egyoldalúan elállhat a megkötött szerződéstől.

Hibás, határidőn túli, vagy hiányos teljesítés esetén a Vállalkozó törekszik a hiányosságok minél rövidebb időn belüli pótlására. Hibás vagy hiányos teljesítés esetén 30 munkanapos póthatáridő lép életbe. A póthatáridő lejártát követően a Vállalkozó kizárólag a kései teljesítést érintett tételekre napi 1% kötbért fizet, a teljes szerződéses összeg 5%-ig.

 • Termékszavatosság A reklamációt csak írásban fogadjuk el

Esetleges termékszavatossági igények – mely során kijavítás, illetve kicserélés kérhető – érvényesítésének objektív határideje fogyasztói szerződés esetén az áru megrendelő általi átvételétől számított 2 év. A Megrendelő termékszavatossági igényét a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül csak a Vállalkozó által kibocsátott garanciális bejelentő lapon, írásban terjesztheti elő, a megrendelés visszaigazolási számával, dátummal, a számla számával, szállítólevéllel, és/vagy számla ellenében, indokolt esetben fotós illusztrációval, a hiba vagy kifogás pontos leírásával, továbbá az ajtólapon, vagy a tokon található gyártási matrica fotójával. Amennyiben a termékszavatossági igény előterjesztésére nyitva álló határidőn belül a megrendelő kifogással nem él, úgy a Vállalkozó teljesítése minőségileg elfogadottnak tekintendő.

Amennyiben a minőségi, vagy mennyiségi kifogást a megrendelő alaptalanul terjeszti elő, úgy köteles a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos költségeket a Vállalkozó felé megtéríteni.

Egyedi gyártás esetén a Vállalkozó deformációra vonatkozó szavatosságot 225 cm magassági méretig vállal. 

A szavatossági jogok érvényesítése során a megrendelő elsősorban javítást kérhet. Nem javítható termékek esetében a hibás termék cseréje kérhető.

Amennyiben a megrendelő részéről a hibás teljesítésből eredő cserére van igény, úgy az a Vállalkozó XIX. kerületi székhelyén történik, ahova a hibás árut a megrendelőnek kell beszállítani. Amennyiben a Vállalkozó által átadott termék beszerelését és/vagy szállítását nem a Vállalkozó, vagy annak alvállalkozója végzi, hanem a Megrendelő, vagy annak megbízottja, és ha az nem szakszerűen történik, úgy a hibás teljesítésből eredő következmények alól a Vállalkozó mentesül, továbbá a  garancia korlátozódik a gyári, gyártási és anyaghibákra.

 • Garancia A Vállalkozó reklamációt csak írásban fogad el.

Jótállási igényt csak érvényes szerződés / megrendelés alapján fogadunk el. Jótállási kötelezettségünk a szállításból eredő károkra, valamint a nem megfelelő telepítési körülményekből adódó termékminőségromlás esetén nem, csak a gyártási- vagy anyaghibákból eredő károkra terjed ki.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által forgalmazott beltéri ajtók I. Klímaosztály besorolásúak. Az I. klíma-kategóriába tartozó termékek olyan helyiségek között alkalmazhatók, ahol a két helyiség klímaértékei az alábbi tartományon belül vannak: t= 18-23 Co , RL= 30-50%. Az ettől eltérő klímakategóriába tartozó klímatech, nedvestéri, hanggátló és tűzgátló ajtókról a Vállalkozó külön gyári alkalmassági dokumentáció ad ki. A Megrendelő vállalja, hogy a jelen bekezdésben ismertetett klímaviszonyoktól eltérő értékekről, a Vállalkozót még a megrendelés előtt írásban tájékoztatja.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajtólap két oldalán különbözőek a klimatikus viszonyok - páraterhelt fürdőszoba, fűtetlen kamra, mindig nyitott ablak, vagy lakásból nyíló pincelejáró, garázs-, padlásajtó stb. -, akkor II. vagy III. klímaosztálynak megfelelő termékek: a klímatech és az alupaneles ajtók biztosítanak megoldást.

 A Vállalkozó a klimatikus viszonyok figyelmen kívül hagyásából fakadó vetemedésekért nem vállal felelősséget!

A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a termék az átadás-átvétel és elszállítása után nem kerül beépítésre, a termék tárolási követelményeit az alábbiak szerint betartja:
· a terméket minimum 3 helyen alátámasztva, lapok közé távtartó helyezésével, vízszintesen, rendeltetésének megfelelő klímán – a hőmérséklet haladja meg a 16°C-t, a relatív páratartalom nem haladhatja meg a 65%-ot – kell tárolni.
· A tárolás idejére a rakat tetejét takarópanellel kell lefedni, ezzel megelőzhető a rakomány tetején található legfelső ajtólap deformációja és mechanikai sérülése
· Az ajtót szállítás és tárolás során óvja az eldőléstől, nedvességtől, mechanikai sérülésektől.

Amennyiben Megrendelő az előző bekezdésben foglalt tárolási kötelezettségeinek nem tesz eleget, Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem érvényesíthető.

DEFORMÁCIÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

A Vállalkozó által forgalmazott termékek a síklapúság 3. tűrési osztályába soroltak. Ez a besorolás az ajtólap deformációját 4 mm-ig engedi, 2100 mm-es névleges magassági méretig bezárólag. Ilyen mértékű deformációt megléte esetén szereléskor a tok ajtólaphoz állításával szünteti meg a Vállalkozó. A jelen pontban tárgyalt klimatikus feltételek megléte esetén 4 mm feletti deformáció esetén, a kifogásolt ajtólapot a Vállalkozó elsőnek melegpréselési eljárással megkísérli javítani, ha ez sikertelen a terméket újra gyártatja.

A Vállalkozó 2250 mm névleges méretig vállal garanciát!

A deformációt 2m hosszú vízmértékkel vizsgálja a Vállalkozó a lap homorú oldalán mérve, a lap élétől kb. 40-50 mm-re a zár és a kilincs oldalán egyaránt.

További garanciát kizáró tényezők:

 • a beépítés után jelzett:
  • külső mechanikai sérülés (lapon vagy tokon) esetén
  • nem megfelelő szín esetén
  • nem megfelelő, vagy hibás üveg esetén
  • hiányzó marások esetén
  • nem megfelelő fazon esetén
  • méretprobléma esetén
  • nem megfelelően pozícionált vasalatok esetén
  • nem megfelelő nyitásirány esetén
 • hibás felmérés és termék igénylés miatt bekövetkező problémák esetén:
  • nem megfelelő termék került az adott igénybevételi helyre
  • nem megfelelő termék került az adott klimatikus térbe
 • nem szakszerű szállítás, tárolás, beépítés esetén
 • nem elégséges szellőztetés, páralecsapódás esetén
 • helytelen használatból eredő meghibásodás esetén
 • szándékos károkozás esetén
 • szállítás, beépítés során keletkezett mechanikai sérülések esetén (ha a szállítást és/vagy a beépítést a Megrendelő végzi)
 • karbantartás elmulasztása esetén
 • A felmérés és az átadás / átvételi jegyzőkönyv alapján a tervezetthez/megadottakhoz képest a klimatikus, illetve a használati körülmények később megváltoztak

Amennyiben a minőségi, vagy mennyiségi kifogást a megrendelő alaptalanul terjeszti elő, úgy köteles a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos költségeket a Vállalkozó felé megtéríteni.

Megrendelő jótállási igényének előterjesztési határideje a megrendelés teljesítésétől számított 2 év.

 • Bontás/Beépítés A harmadik személy által elvégzett szakszerűtlen beépítés mentesíti a Vállalkozót a garanciális kötelezettségei alól.

A bontási szolgáltatást a Vállalkozó a weboldalán megtalálható árlistában feltüntetett áron végzi. A bontási munkálatok tartalmazzák a bontott hulladék lepakolását és elszállítását. A Vállalkozó, a bontási munkálatokat maximális odafigyeléssel végzi, a régi tokok kiszerelésekor előre nem látható okok miatt ( pl.: a tok be van drótozva a falba, a csempét rögzítő ragasztó nem tart, nincs áthidaló az ajtó fölött, stb.) megsérül a bontás környéke. Ezekért a károkért a Vállalkozó nem vállal felelősséget. A Vállalkozó a javítási munkálatokat külön díj ellenében, alvállalkozó bevonásával végzi el. 

A beépítési szolgáltatást a Vállalkozó a weboldalán megtalálható árlistában feltüntetetett árakon végzi. A beépítés tartalmazza az autóról való felpakolást, állagmegóvást, szakszerű beépítést, finombeállítást 1 év jótálással. A Megrendelő kötelezettsége, a szabad munkaterület és a végleges falnyílások biztosítása. Amennyiben az előre egyeztetett időpontban a kész falnyílások, a klímatikus viszonyok és/vagy a szabad munkaterület nem áll rendelkezésre és ezért a munka nem elvégezhető, a Vállalkozó a beszerelést meghiúsultnak tekinti. Meghiúsult beszerelés esetén a megrendelő köteles a Vállalkozó költségeit megtéríteni minek összege budapesti cím esetén 30 000 Ft + Áfa. Vidéki cím esetén további 120 Ft/km üzemanyag költség kerül kiszámlázásra. A Vállalkozó a falnyilások görbeségéért, egyenletlenségéért, más szakmák okozta hibákért, - beleértve az esztétikai hibákat is – nem vállal felelősséget. A Vállalkozó a nyílászárókat minden esetben függőleges és vízszintes beállításban szereli, ezért az egyenletlen fal és a tok között rés alakulhat ki, mely rés nem beépítési hiba és ennek kijavítása a Megrendelő feladata. A Megrendelő feladata, a tok alja és burkolat közötti vízzáró réteg kialakítása és a beépítést akadályozó lábazati kövek, parkettaszegélyek visszahelyezése.

A beépítéskor elhelyezett kitámasztókat a beépítést követő 24 órában kiszedni és elmozdítani nem lehet, csak ha azt a Vállalkozó saját maga vagy alvállalkozója teszi. A kitámasztók idő előtti eltávolítása a tokok és az ajtólap elmozdulását eredményezheti, mely a vállalkozói jótállás, illetve termékszavatosság elvesztéséhez vezethet.  

 A nyílászárók beépítését kizárólag tapasztalt szakember végezheti. Szakszerűtlenül elvégzett beépítés esetén a Vállalkozó mentesül a jótállási, illetve termékszavatossági helytállási kötelezettsége alól.

A Vállalkozó csak a saját maga, vagy alvállalkozója által elvégzett munkára vállalja a felelősséget. Amennyiben a beépítést a Megrendelő, vagy egyéb harmadik fél végzi, úgy a beépítésért, beállításokért, állagmegóvásért a Megrendelőt terheli a felelősség.

 • Fizetési feltételek

A Vállalkozó a megrendelt termékekre és szolgáltatásokra az szerződésben feltüntetett nettó  ár + 27% áfát számláz.

A Vállalkozó a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja szerint fordított áfás számlát csak kizárólag szolgáltatás (beépítés) megrendelése esetén állíthat ki. A fordított áfás számla kitöltésének feltétele, hogy a MEGRENDELŐ a szerződéskötés előtt jelezze fordított áfás számla igényét és két példányban kitöltse a FAD nyilatkozatott.

Az előleg mértéke a szerződés – termék és szolgáltatások összegének 50 %-a, amit a Megrendelő előre utalással a Vállalkozó MKB Banknál vezetett 10103843-41757400-01004007 számú bankszámlájára, vagy készpénzben – átvételi elismervény/előlegszámla ellenében – a bemutatótermekben tud teljesíteni.

A fennmaradó összeg megfizetése az áru készre jelentése után, de még a beépítés előtt esedékes. 

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamat + 10% késedelmi kamatot köteles az Vállalkozónak fizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. A késedelembe esés napja a kiállított számlán fizetési határidőként megjelölt napot követő nap.

Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten nyilatkozik, hogy a jelen általános szerződési feltételekben foglalt rendelkezéseket megismerte, azt a felek között létrejövő jogviszonyban magára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.